การเชื่อมต่อ printer

14 พฤศจิกายน 2018

วิธีเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์กับคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนดังนี้

1. เสียบเครื่องปริ้นท์ต่อกับคอมพิวเตอร์

2. ลง driver pospos ลงในคอมพิวเตอร์

3. เข้าไปตั้งค่าที่เว็บไซต์ posposgo.co > เมนูตั้งค่า > อุปกรณ์ > เครื่องปริ้นท์ทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มทดสอบ เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อหากเชื่อมต่อสำเร็จ

เครื่องปริ้นจะทำงานปริ้นใบเสร็จออกมา หากเครื่องปริ้นไม่ทำงานแสดงว่าคุณเชื่อมต่อไม่สำเร็จให้ทำการเชื่อมต่อ

เครื่องปริ้นท์ใหม่อีกครั้ง