เชื่อมต่อ cashdrawer

14 พฤศจิกายน 2018

การเชื่อมต่อ Cashdrawer มีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. เสียบสายเชื่อมต่อ Cashdrawer กับ เครื่องปริ้นท์ใบเสร็จ

2. หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน "เชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์"  ก่อนถึงจะสามรถใช้งาน

Cashdrawer ได้ แต่ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องปริ้นแล้ว ให้ทดสอบการทำงานของCashdrawer โดยการไปที่ 

www.posposgo.co > เมนูตั้งค่า > อุปกรณ์ > ลิ้นชักเก็บเงิน กดปุ่ม "ทดสอบ"

ถ้า Cashdrawer เปิดเด้งออกมาถือว่าเชื่อมต่อสำเร็จ


ตัวอย่างหน้าตั้งค่า cashdrawer