นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ POSPOS

 

1.บทนำ 

      1.1 POSPOS เป็นผู้ให้บริการระบบจัดการสำหรับธุรกิจค้าขาย ดำเนินการโดยบริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด ให้บริการผ่านเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ POSPOS ในที่นี้รวมถึงแอปพลิเคชั่นทุกแพลทฟอร์ม 


เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่ออธิบายการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามจุดประสงค์ของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย  


นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพิ่มเติมเนื้อหาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  


      1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในที่นี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 


      1.3 การใช้บริการ การสมัครสมาชิก การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการเข้าถึงบริการกับทาง POSPOS ของท่าน ได้รับทราบและตกลงยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยินยอม ให้เราเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หากท่านไม่ยินยอมจะไม่สามารถใช้บริการ สมัครสมาชิก เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา และการเข้าถึงบริการของ POSPOS ได้  


 

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ POSPOS 

      2.1 เมื่อท่านสมัคร (Sign up) เพื่อใช้บริการของ POSPOS จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่การติดต่ออื่นๆ เป็นต้น 


      2.2 เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี สลิปโอนเงิน เป็นต้น 


      2.3 นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ POSPOS จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) เป็นต้น 


      2.4 POSPOS ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ POSPOS ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 


 

3. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

      3.1 POSPOS จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ จัดส่งสินค้า ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ POSPOS เท่านั้น 


      3.2 POSPOS ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ POSPOS ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 


 

4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

      POSPOS จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาในการจัดเก็บตลอดระยะเวลาให้บริการตามสัญญากับ POSPOS และลบข้อมูลภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่หมดอายุ 

      และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน POSPOS จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง POSPOS จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว  


 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม (Third-party) 

ในกรณีที่ POSPOS ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ POSPOS เป็นต้น POSPOS จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ POSPOS 


 

6. การขอใช้สิทธิของท่านตามหลักกฎหมาย 

ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายท่านสามารถขอใช้สิทธิในการลบ แก้ไข โอน ตลอดจนอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตามที่ POSPOS จัดเก็บไว้ โดยเมื่อมีการยื่นคำร้อง เราจะดำเนินการให้ท่านทันที ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ โดยท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 ดังนี้ 


 

7. รายละเอียดการติดต่อ 

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ดังต่อไปนี้ 

บริษัท โค้ดโมบายส์ จํากัด
3761/104-105 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
support@codemobiles.com
https://www.codemobiles.com/
081-359-9468, 087-676-0813, 02-689-8943